Koncepcia služieb
Filozofia      |      Portfólio
Portfólio našich služieb je koncipované systémom:
Technológie → Znalosť technológií → Produkt
Filozofia
Žijeme v spotrebnom svete, v produktovej dobe. Každý deň vznikajú nové produkty z odvetvia elektroniky, strojárstva, automobilového priemyslu atd. Majú za úlohu uľahčiť nám náš každodenný život. Mobil, notebook, automobil či lietadlo boli určitým spôsobom navrhnuté, vyrobené a pred zaradením do sériovej výroby otestované a optimalizované. Funkčné vlastnosti, spoľahlivosť, bezpečnosť, dizajn a cena sú len jednými z mnohých sledovaných parametrov týchto výrobkov. Za finálnym výrobkom pripraveným slúžiť koncovému užívateľovi sa však skrývajú roky vývoja a výskumu využitím najrôznejších technológií.
Jednotlivé fázy vývoja výrobku sú realizované špecialistami na daný vedný odbor. V súčasnosti sú všetky vedné odbory podporované výkonnými digitálnymi technológiami. Umožňujú nám zvyšovať produktivitu, rapídne skrátiť vývojový proces, overiť vyrobiteľnosť výrobku a optimalizovať jeho funkčné vlastnosti bez potreby priebežnej výroby. Produktový dizajnér, CAD konštruktér a FEA výpočtár sú v súčasnosti stavaný do pozície koncových užívateľov vývojových technológií. Softvér je ich pracovným nástrojom. Ich vzájomná spolupráca a odborná znalosť sú neoddeliteľnou súčasťou procesu vývoja výrobku.

Kľúčom k úspešnej implementácii týchto digitálnych technológií do procesu vývoja výrobku, je potrebná odborná znalosť koncových užívateľov s týmito technológiami. Uvedomujeme si náročnosť vývojových technológií na koncových užívateľov a tiež spojitosť jednotlivých vedných odborov v procese vývoja úspešného výrobku. Našou filozofiou vývoja produktu a tiež našich služieb je postupnosť: Technológie → Znalosť technológií → Produkt
TECHNOLÓGIE
Každý výrobok v podobe fyzického kusu, prešiel okrem procesu výroby, montáže či testovania prototypu, aj procesom samotného vývoja.
Proces vývoja produktu je zložený z jednotlivých fáz: fáza koncepčnej štúdie, detailnej konštrukcie, overovania dopytu, overovania funkčnosti, optimalizácie a fáza dokumentácie produktu. V súčasnosti je možné realizovať všetky fázy na virtuálnej úrovni (nie je potrebná priebežná výroba), využitím rôznych digitálnych technológií.
Najrozšírenejšími vývojovými technológiami sú vo všeobecnosti 2D a 3D CAD, CAE a FEA systémy. Okrem samotného virtuálneho vývoja výrobkov je možné virtuálne overovať aj proces výroby jednotlivých súčiastok CAM systémami.
Hlavné výhody virtuálneho vývoja výrobku:
→ rapídne skrátenie vývojového času,
→ zníženie nevyhnutných vývojových iterácií,
→ zníženie následných výrobných nákladov,
→ možnosť optimalizácie produktu v ktorejkoľvek fáze vývoja,
→ možnosť simulovať funkčné vlastnosti produktu v extrémnych podmienkach bez ohľadu na jeho komplexnosť.
Jedným z kľúčových faktorov pri úspešnom zvládnutí procesu virtuálneho vývoja výrobku, je znalosť vývojových technológií.
ZNALOSŤ TECHNOLÓGIÍ
Využiteľnosť technológií stojí a padá na znalosti užívateľa ovládať ich. Naša spoločnosť čerpá zo širokých a dlhoročných skúseností s grafickými 3D softvérmi a tiež CAD, CAE a FEA systémami. Skúsenosti z oblasti konštrukcie, simulácií funkčnosti a produktových vizualizácií, odovzdávame naším zákazníkom vo forme poskytovaných služieb.
PRODUKT
Výstupom procesu virtuálneho vývoja produktov sú data: 2D a 3D digitálne modely, dokumentácia, výstupné hodnoty analýz a simulácií, grafy, obrázky a videá. Jedná sa preto o virtuálny produkt, ktorý je následným vstupom pre ďalšie procesy spojené s výrobou, montážou či samotným predajom výrobku. Výstupom našich služieb sú odovzdané odborné znalosti vývojových technológií alebo vypracovaný projekt podľa zadania zákazníka.
Portfólio
Uvedomujeme si dôležitosť tohto systému pri úspešnom zvládnutí procesu virtuálneho vývoja a marketingovej podpory produktov. Formou projektových a vzdelávacích služieb odovzdávame naše komplexné odborné znalosti o vývojových technológiách naším zákazníkom. V priebehu realizácie našich služieb dodržujeme aktuálne technické normy a daný etický kódex. Medzi hlavné oblasti pôsobenia našej spoločnosti patrí priemyselný dizajn, spotrebná elektronika, všeobecná konštrukcia, automobilový, letecký a zbrojársky priemysel.
© 2013 Technology Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené
info@tech-con.sk