Vzdelávacie služby
CAD      |      CAE      |      FEA
Využiteľnosť technológií stojí a padá na znalosti užívateľa ovládať ich.

Ktorý článok Vášho vedomostného reťazca CAD systému je najslabší ?
Podporíme Vás
Ako Vás dokážeme podporiť ?
REALIZUJEME LEKTORSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI VIRTUÁLNEHO VÝVOJA VÝROBKU
KOMPLEXNÉ ODBORNÉ PORADENSTVO CAD / CAE / FEA SYSTÉMOV
ANALÝZY ZNALOSTÍ A EFEKTIVITY PRÁCE [Optimalizácie procesov]
PROJEKTOVÝ A VZDELÁVACÍ MENTORING
ŠPECIALIZÁCIA NA SYSTÉM PTC CREO™ a CREO SIMULATE™ [v minulosti Pro/ENGINEER™ a Pro/MECHANICA™]
Poskytujeme odborné poradenstvo z týchto oblastí
Virtuálne konštruovanie [oblasť CAD]

Objemové modelovanie tvarovo členitých dielov [Solid modeling]
Pokročilé objemové modelovanie [Advanced Solid modeling]
Plošné modelovanie [Surfacing]
Tvarovo komplikované modely [Advanced Surfacing]
Import / Export 2D a 3D geometrie
Voľné formy geometrie [Free form / Free style]
Modelovanie plechových dielov [Sheetmetal]
Pokročilé nástroje pre tvorbu geometrie
Tvorba , editácia a oprava zostáv [Assembly, Manikin]
Pokročilé metódy tvorby a manažovania rozsiahlych zostáv[Advanced Assembly]
Animácie zostáv [montážne a demontážne postupy]
Technická, výkresová dokumentácia [2D]
Poznámky, kótovanie a tolerancie na 3D modeloch
Ďalšie konzultácie v oblasti CAD

Schopnosť tvoriť konštrukčné a dizajnové návrhy nie je o tom ako rýchlo ich vytvoríme, ale o tom ako rýchlo ich 10 krát zmeníme.

Analýzy a optimalizácie [oblasť CAE]

Definícia a práca s mechanizmami
Väzby, počiatočné podmienky a priebeh simulácie
Pokročilé mechanizmy [Kinematika, Inverzná kinematika, Dynamika]
Analýzy a optimalizácie funkčnosti mechanizmov [Kolízie, Pohybové obálky, Merania]
Spracovanie a interpretácia výsledkov analýz [parametre, grafy atd.]

Cieľom analýz a meraní 3D modelov je overenie funkčných vlastností výrobku, pri pracovných a kritických podmienkach.

Simulácie funkčnosti výrobku [oblasť FEA]

Filozófia FEM a GEM riešičov
Prostredie a nástroje FEM systému
Výpočtová mriežka [definícia, úprava, optimalitácia pre výpočet atd.]
Materiálové vlastnosti [Izotropné, Ortotropné, Hyperelastické ]
Statické analýzy dielov a plechov [Lineárne úlohy, definícia a metodické postupy ]
Statické analýzy zostáv [Kontakty, Skrutkové, Lisované a Zvárané spoje]
Prútové sústavy [Definícia, modifikácie, merania, reakčné účinky]
Statické pokročilé analýzy [Nelineárne úlohy, Kontakty]
Dynamické analýzy [Vibrácie]
Dizajnové štúdie a optimalizácie funkčných vlastností výpočtového modelu
Definície výpočtových meraní [Reakčné účinky, Konvergencia, ]
Spracovanie a interpretácia výsledkov analýz [parametre, grafy atd.]

Cieľom virtuálneho simulovania výrobku je testovanie funkčných vlastností, odhalenie slabín a optimalizácia s ohľadom na vyrobiteľnosť, spoľahlivosť a cenu výrobku.
CREO™, CREO SIMULATE™, Pro/ENGINEER™ a Pro/MECHANICA™ sú registrovanými obchodnými názvami a ochrannými známkami PTC Parametric Technology Corporation.
© 2013 Technology Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené
info@tech-con.sk