Vývoj produktu
Každý výrobok v podobe fyzického kusu, prešiel okrem procesu výroby, montáže či testovania prototypu, aj procesom samotného vývoja.
V minulosti, znamenal vývoj výrobku zdĺhavý proces kedy bolo potrebné:

Konštrukčné riešenia realizovať zdĺhavými ručným výpočtami, (zdĺhavé dimenzovanie a optimalizácie)
priebežná výroba (množstvo výrobných iterácií, jednoúčelové ladenie výrobných strojov),
overovať montáž a funkčné vlastnosti (meracie zariadenia závislé na veľkosti meraného prototypu),
optimalizovať (väčšinou však predimenzovať = zvýšenie ceny, zníženie efektivity a účinnosti),
tvorba výkresovej dokumentácie (zdĺhavý proces ktorý bolo treba v prípade zmeny produktu znovu pracne opakovať).

V súčasnosti
je možné rapídne skrátiť proces vývoja produktu virtuálnym konštruovaním.

Hlavné výhody virtuálneho vývoja výrobku:

rapídne skrátenie vývojového času,
zníženie nevyhnutných vývojových iterácií,
zníženie následných výrobných nákladov,
možnosť optimalizácie produktu v ktorejkoľvek fáze vývoja,
možnosť simulovať funkčné vlastnosti produktu v extrémnych podmienkach bez ohľadu na jeho komplexnosť.

Vďaka asociovaným zmenám 3D geometrie v CAD/CAE systémoch je možné v jednotlivých fázach konceptu, detailnej konštrukcie či simulácií, ušetriť vysoké náklady spojené s inak nevyhnutnou priebežnou výrobou a ladením funkčných vlastností fyzického kusu. Digitálny model je v priebehu vývoja stále v aktuálnej podobe spolu s výkresovou dokumentáciou.

Využitím výpočtových FEA systémov je možné odhaliť kritické miesta a slabiny funkčných vlastností produktu, optimalizovať ich, efektívnejšie využiť materiálovú rezervu, exaktne dimenzovať, zvýšiť bezpečnosť, životnosť a tiež znížiť finálnu cenu výrobku.

Využitím produktovým vizualizácií, je možné prezentovať produkt v jeho finálnej podobe, v niekoľkých dizajnových variáciách, ešte pred vyrobením fyzického kusu a to bez ohľadu na jeho komplexnosť.


Proces virtuálneho vývoja výrobku
Virtuálny vývoj výrobku je sofistikovaný proces realizovaný digitálnymi vývojovými technológiami, zložený z niekoľkých fáz a špecializovaných vedných odborov, medzi ktorými je potrebná vzájomná kolaborácia.
Dizajn výrobku [Oblasť 2D/3D grafika]


Zahájenie koncepčnej štúdie produktu – analýza cieľovej skupiny užívateľov produktu
Realizácia koncepčných návrhov – kreativita, brainstorming, konkurenčné produkty
Fáza hľadania inovatívneho riešenia – estetická línia, funkčné prevedenie atd.
Selekcia vhodných materiálov – ergonómia, estetika, dostupnosť, cena
Vizualizácie konceptov a variácií produktu zákazníkovi – Product Showcase
Odsúhlasenie finálnej koncepčnej štúdie zákazníkom – selekcia, prípadná modifikácia
Konštrukcia výrobku [Oblasť CAD]


Tvorba digitálneho 3D modelu produktu podľa výstupov koncepčnej štúdie
Detailná konštrukcia jednotlivých dielov, zostáv a celkov (mechanizmov)
Realizácia predbežných technických výpočtov – podľa charakteru a využitia produktu
Tvorba konštrukčných variant produktu – modifikácie digitálneho modelu
Prezentácia konštrukčných riešení a modelových variant zákazníkovi –úprava, schválenie
Základné analýzy funkčných vlastností – kontrola a ladenie rozmerov a parametrov, kolízie, kinematické väzby atd.
Dokumentácia výrobku [Oblasť CAD]
?!
?!
?!
?!
Tvorba 2D výkresovej, výrobnej dokumentácie produktu – detailné a zostavné výkresy
Tvorba 3D výkresových, technických dokumentácií
Tvorba technických ilustrácií produktu – montážne postupy, užívateľské
Aktualizácia technickej dokumentácie podľa výstupov CAE / FEA simulácií
Overovanie funkčnosti [Oblasť CAE/FEA]
Overovanie funkčných vlastností produktu pri prevádzkových podmienkach – Technické výpočty, analýzy, vyšetrovanie kvality modelov, vyrobiteľnosť, zmontovateľnosť atd.
Analýzy mechanizmov – vyšetrovanie kinematiky, dynamiky, reakčných účinkov atd.
Záťažové simulácie – Pevnostné výpočty, štrukturálne / termálne analýzy, vibrácie atd.
Materiály - selekcia a optimalizácia materiálových vlastností
Citlivostné a optimalizačné štúdie – odhalenie slabín produktu, optimalizácie funkčných vlastností: hmotnosť, výkon, tuhosť, životnosť, cena atd.
Odsúhlasenie a korekcia konštrukčného riešenia (následná aktualizácia technickej dokumentácie)
?! Od neistoty k istote
Pri virtuálnom vývoji produktu sú zmeny vo fázach konštrukcie, simulácií a výkresov, asociovane prepojené ! (vždy aktuálne data).
Overenie tuhosti a tvarová optimalizácia.
© 2013 Technology Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené
info@tech-con.sk