Projektové služby
Dizajn   |   Konštrukcia   |   Simulácie
Predmetom našich projektových služieb je podporiť zákazníka vo všetkých fázach vývoja jeho výrobku progresívnymi 3D vývojovými technológiami.
Priemyslový dizajn [Oblasť 2D/3D grafika]
Na neodhalenom alebo naopak presýtenom trhu spotrebných produktov, je možné uspieť s novým produktom vďaka inovatívnemu, pútavému, no hlavne funkčnému dizajnu produktu. Dizajn neznamená iba estetickú líniu či farebnosť produktu, ale tiež jeho funkčnosť a prínos pre cieľovú skupinu.
Radi Vás podporíme pri hľadaní inovatívneho, pútavého a funkčného riešenia Vášho nového výrobku.2D a 3D grafické návrhy produktu
Spracovanie Product Showcase
Návrh koncepčnej štúdie produktu
Návrh dizajnových variácií produktu
Redizajn stávajúceho produktu
Spracovanie produktových vizualizácií (link na 3D Vizualizácie)
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
Všeobecná konštrukcia [Oblasť CAD/CAE]


Tvorba 3D parametrických modelov a zostáv
Objemové modelovanie (Solid modeling, sheetmetal design)
Detailná konštrukcia produktov - Mechanické konštrukcie
Spracovanie konštrukčných variácií produktu
Tvorba 3D tvarovo členité, parametrických, modelov (complex parametric modeling)
Členité, tvarované plastové modely (všeobecný technický priemysel)
Hodnotenie kvality modelu, analýzy krivosti, kontinuity a vyrobiteľnosti
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
Tvarovo členité výrobky [Oblasť CAD]


Tvorba 3D tvarovo členité, parametrických, modelov (complex parametric modeling)
Členité, tvarované plastové modely (všeobecný technický priemysel)
Hodnotenie kvality modelu, analýzy krivosti, kontinuity a vyrobiteľnosti
 • gallery thumbnail
Tvarovo komplikované výrobky [Oblasť CAD]Parametrické a neparametrické tvarované modely, pokročilé plošné modelovanie (complex surface modeling)
Ergonomické, organické a amorfné digitálne modely (spotrebná elektronika, interiéry atd.)
Voľné formy 3D geometrie
Hodnotenie kvality modelu, analýzy krivosti, kontinuity a vyrobiteľnosti
 • gallery thumbnail
Reverzné inžinierstvo [Oblasť CAD]


Tvorba 3D tvarovo zložitých, plošných modelov (surface modeling)
Import / Export dat (skenované body PTS, trianglová geometria STL atd.)Jedná sa o proces ktorého cieľom je dosiahnuť zlepšenie aktuálneho dizajnu, ergonómie, konštrukcie a funkčných vlastností produktu so zachovaním určitého konceptu a produktovej línie. Proces rekonštrukcie výrobku vo virtuálnom prostredí začína naskenovaním fyzického kusu, nasleduje import skenovaných dát do 3D softvéru, tvorba geometrie, export uceleného digitálneho 3d modelu do vhodného formátu a následná výroba výrobku.
Tento proces sa využíva pri tvorbe výrobkov bez výkresovej dokumentácie, pri ladení ergonómie v automobilovom a leteckom priemysle, v spotrebnej elektrike, pri rekonštrukcii pažieb zbraní a tiež v lekárstve pri tvorbe kovových či plastových implantátov na mieru pacientom atd.
 • gallery thumbnail
Technická dokumentácia [Oblasť CAD]Spracovanie technickej 2D a 3D dokumentácie produktu
Prekresľovanie starej dokumentácie podľa aktuálnych noriem
Tvorba kusovníka a výrobných, montážnych dokumentácií
Import / Export dat (DXF, DRW, DWG, 3DPDF atd.)
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
Simulácie funkčnosti produktov [Oblasť CAE]
Realizujeme výpočty funkčných vlastností výrobkov a mechanizmov v oblasti tuhých členov. Analyzujeme správanie sa mechanizmu v pracovných alebo kritických podmienkach. Optimalizujeme stávajúci digitálny 3d model za účelom zvýšenia efektivity, redukovania hmotnosti, presun ťažiska, zvýšenia stability, vyšetrovania pohybovej obálky a ďalších vlastností produktu podľa kritérií odberateľa služby. Výstupom CAE simulácií je vypracovaná výpočtová správa podľa dohodnutých podmienok a dodaných vstupov odberateľa služby.


Statické úlohy: vyšetrovanie silovej rovnováhy, vyvažovanie tuhých rotorov atd.
Kinematika: remeňové prevody, ozubené zábery, syntéza vačiek, hodnotenie zrýchlenia, rýchlostí a polôh bodov záujmu mechanizmu atd.
Dynamika: práca s ťažiskami, silová rovnováha, reakčné účinky, gravitácia, pružiny, 3D kontakty atd.
Analýzy, štúdie a optimalizácie: pokročilé užívateľské analýzy, optimalizácie bodov záujmu a funkčnosti modelu alebo mechanizmu, štúdie realizovateľnosti, globálne dizajnové a citlivostné štúdie atd.
 • gallery thumbnail
Simulácie funkčnosti produktov [Oblasť FEA]
Výpočty funkčných vlastností produktov z oblasti pružných členov realizujeme pomocou FEA softvérov (Finite Element Analysis – Analýza konečných prvkov). Jedná sa o numerický výpočet aplikovaný pre oblasť štrukturálnej mechaniky formou napäťovo-deformačných analýz.
Vývoj Vášho produktu môžeme podporiť overením jeho funkčnosti a správania sa pri bežnej prevádzke alebo naopak pri limitných, kritických stavoch využitím týchto FEA solverov (riešičov). Na základe zrealizovaných analýz je možné optimalizovať body záujmu simulovaného konštrukčného uzla: dimenzovanie, optimalizácia hmotnosti a tvaru, zvyšovanie statickej či dynamickej tuhosti, stanovenie kritických prierezov, rezonančných frekvencií atd.Statické analýzy dielov: Všeobecné pevnostné výpočty lineárnej statiky, hriadele, príruby, formy, nádoby atd.
Statické analýzy zostav: Všeobecné pevnostné výpočty lineárnej statiky, výpočty skrutkových spojov, predpäté, lisované, zvárané, nitované spoje, plechové konštrukcie, prútové sústavy.
Nelineárne analýzy: štrukturálna a materiálová nelinearita, kontaktné úlohy v zostavách, veľké deformácie
Analýza vzperu: Hodnotenie vzpernej stability modelu alebo zostavy, elasto-plastické def. (tenkostenné nádoby a plechové konštrukcie)
Modálna analýza: Hodnotenie vibračných módov (reálnych a nereálnych), stanovenie kritických rezonančných frekvencií (podprahové, nadprahové) atd.
Dynamické analýzy: Silové účinky na konštrukčný uzol sa menia v danej závislosti. Dynamická odozva štruktúry na budenie a vibrácie (časová, frekvenčná, náhodná, dynamický šok a voľný pád).
Optimalizácie a Štúdie: Realizácia konštrukčných štúdií, dimenzovanie a optimalizácia výpočtového modelu podľa návrhových premenných pri splnení kritérií (cena, hmotnosť, tuhosť atd.). Vďaka citlivostnej štúdii je možné odhaliť kritické závislosti medzi geometriou a meranými veličinami.
Správna interpretácia výsledkov analýz je neodlúčiteľným know-how pri realistických simuláciách funkčnosti produktov.

Merané veličiny FEA solverom v štrukturálnej mechanike: membránové, ohybové a Von Mises napätia, kontaktný tlak, šírenie energie napätosti, deformácie, pomerné predĺženia, reakčné účinky v podperách, elasto-plastické vybočenia, vibračné módy atd.

Vstupné data pre FEA analýzu môže dodať odberateľ služby alebo budú vypracované Technology Consulting ako dodávateľom služby.

Výstupom FEA simulácií je vypracovaná výpočtová správa podľa dohodnutých podmienok a dodaných vstupov odberateľa služby.

Výpočtová správa obsahuje súhrn dát a technickej dokumentácie k vyhodnocovanému konštrukčnému uzlu v podobe prezentácií, závislostí, grafov, tabuliek a videí. Zákazník má možnosť prezerať, približovať a otáčať 3d digitálny výpočtový model bez FEA softvéru v jednotlivých režimoch (zaťažený / nezaťažený stav atd.) vďaka interaktívnej 3D vizualizácii 3D PDF! Zákazník, má tak prehľad o správaní jeho produktu pod daným zaťažením a tiež o šírení meraných veličín štruktúrou simulačného modelu v podobe názornej farebnej mapy na plochách modelu spolu s legendou hodnôt meranej veličiny. Zákazník, na základe znalosti svojho produktu, má možnosť dodatočne sám interpretovať výsledky, určiť ktoré oblasti sú kritické a ako je možné model optimalizovať či dimenzovať, bez nevyhnutných znalostí FEA systémov.
 • gallery thumbnail

 • gallery thumbnail

 • gallery thumbnail

 • gallery thumbnail
© 2013 Technology Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené
info@tech-con.sk